Mai mult online, mai puțină birocrație

Foto: Dan Bodea

Primăria Cluj-Napoca dorește să simplifice birocrația în materia documentelor fiscale. Astfel, peste 30 de documente fiscale ar urma să fie comunicate cetățenilor prin e-mail, pentru cei care doresc acest lucru.

În următoarea ședință a Consiliului Local, va fi supus votului proiectul de Hotărâre prin care se aprobă lista actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe prin email, valabile doar cu semnătura electronică a organului fiscal. Odată cu această listă va fi de asemenea supusă aprobării procedura prin care actele fiscale vor putea fi comunicate, la cererea expresă a cetățeanului, exclusiv prin email.

Clujenii vor putea opta pentru comunicarea strict prin email a actelor fiscale emise de Direcția de Taxe și Impozite. Procedura pentru a beneficia de această opțiune este simplă: cetățeanul depune o singură dată o cerere în scris la registratură sau la primăriile de cartier, care să aibă semnătura sa olografă, pentru a certifica adresa de email unde se va derula comunicarea actelor fiscale emise de Primărie. Odată realizat acest pas, actele fiscale vor fi comunicate doar prin email sau fax, începând cu data de 1 a lunii următoare.

Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local sunt următoarele:

 1. Titlu executoriu;
  2. Somație;
  3. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;
  4. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale;
  5. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
  6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
  7. Înştiinţare de compensare;
  8. Înştiinţare de restituire;
  9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;
  12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
  13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;
  14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;
  15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
  16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
  17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;
  18. Adresă de înfiinţare a popririi;
  19. Adresă de înființare a popririi asigurătorii;
  20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
  21. Notă de plată;
  22. Extras de rol;
  23. Aviz de inspecție fiscală;
  24. Invitaţie;
  25. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
  26. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității;
  27. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;
  28. Raport de inspecţie fiscală;
  29. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile;
  30. alte acte emise de organul fiscal local.

Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

Distribuie:

Postaţi un comentariu