Ghid | Sinteza informațiilor și actelor normative esențiale în contextul răspândirii COVID-19

Transilvania Reporter vă pune la dispoziție un mini-ghid menit să vă informeze cu privire la principalele informații și modificări legislative apărute de-a lungul crizei generată de infecțiile cu noul coronavirus. La final,sunt atașate și texteleintegrale ale unor acte normative.

ORDONANȚA MILITARĂ nr.3 din 24 martie 2020

privind suplimentarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19

conține restricții drasticea unor activități

OUG 28/2020

sunt prevăzute sancțiuni mărite celor care depun declarații false la autorități.

OUG 29/2020

susținere întreprinderi mici și mijlocii:

afost modificată și completată OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

programul de susținere a IMM vizează acordarea de garanții de stat și subvenționare de dobânzi.

Modificare termen de plată impozite și taxe locale:

– În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv (prima tranșă pentru plata impozitelor și taxelor locale), se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv (prorogarea termenului se referă inclusiv și la termenul în care trebuie făcută plata pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local).

Modificare OG 6/2019 privind facilitățile fiscale:

– Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la data de 31 iulie 2020 (termenul anterior era de 31 martie), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.

– Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020 (termenul anterior era de 31 iulie), sub sancțiunea decăderii.

Scutire dobânzi și suspendare executare silită:

– Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de prezentul articol (în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală.

– Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, obligațiile fiscale de mai sus nu sunt considerate obligații fiscale restante.

– Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

– Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Alte facilități IMM:

– Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

– Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute mai sus nu se datorează pentru durata stării de urgență.

– Pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real;termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se prelungeşte cu 3 luni, de la data încetării stării de urgenţă.

OUG 30/2020

Zile libere acordate unuia dintre parinti pt supraveghere copil minor

– Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi. (Legea nr. 19/2020)

– Se depune o cerere de catre unul din parinți însoțită de o declarație pe propria răspundere din partea celuilalt părinte că nu beneficiază și aceasta de zile libere cf. Legii 19/2020. Se va depune „în format letric sau prin poștă electronică”

– Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

– Angajatorii vor depune cerere pt plata acestor sume la AJOFM, care va suporta toate cheltuielileprivind indemnizația în valoare brutăîn limita celor precizate mai sus din Fondul de garantare pt plata creanțelor salariale, însă vor plăti doar sumele nete către părinții beneficiari. (Urmează să vedem detaliile procedurale; acestea ar trebui să apară până la 17.04.2020, adică la 30 de la intrarea în vigoare a Legii 19/2020.)

Prevederi privind șomajul tehnic (art. XI din OUG 30/2020)

(1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului (adică pe durata șomajului tehnic), potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (adică 5.429 lei x 75% = 4.072 lei BRUT).

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

-În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat (CAS) şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) se realizează de către angajatordin indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

– Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Alte modificări:

– acordarea stimulentului de inserţie

– cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu