Primăria Cluj-Napoca anunță demararea programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzire

Primăria Cluj-napoca | Foto: Transilvania Reporter

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie. Aceste ajutoare se acordă în conformitare cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Potrivit acestei legi, familiile și persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt după cum urmează:

  Utilizează pt. încălzire Venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire  
    Persoană singură Familii
  Agent termic Gaze naturale Energie electrică Combustibili solizi 2053 lei/persoana singură 1386 lei/membru de familie

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Pot fi acordate două tipuri de ajutoare:

a. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022)

b. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2021.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței:

• pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem centralizat ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament și zonă de temperatură și în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei (La Cluj-Napoca – 242 lei/Gcal., conform HCL nr. 653/01.08.2018),
• pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) și 30 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, respectiv:

Nivel de venituri/membru familie (lei) Procent compensare Ajutorul se virează la furnizorul de energie   Ajutorul se transmite la titular, în cont sau prin mandat poștal
    energie electrică (lei) gaze naturale (lei) Combustibili solizi/petrolieri (lei)
<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1040 40% 200 100 128
1040,1 – 1160 30% 150 75 96
1160,1 – 1280 20% 100 50 64
1280,1 – 1386 10% 50 25 32
1280,1 -2053 (în cazul persoanei singure) 10% 50 25 32

Este important de reținut că ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie

Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului) ENERGIE TERMICĂ (lei/lună) GAZ (lei/lună) ENERGIE ELECTRICĂ (lei/lună) Combustibili solizi/petrolieri (lei/lună)
  10 10 30 20
  În factură     La titular

Exemplu: Dacă o familie beneficiază de ajutor pentru încălzire cu energie termică și utilizează în locuință alte forme de energie (curent electric pt aparate electrocasnice + gaze naturale pt aragaz) poate solicita următoarele forme de supliment pentru energie:

a. supliment pentru energie termică: 10 lei/lună;
b. supliment pentru energie electrică: 10 lei/lună;
c. supliment pentru gaze naturale:10 lei/lună;

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în „Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăsește în următoarele situaţii:
• proprietar al locuinţei;
• succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
• persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
• titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
• alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
• reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie etc).

La stabilirea dreptului privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere și alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele școlare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Stabilirea dreptului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) și la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Detalii privind actele necesare și depunerea formularelor de încălzire, precum și alte informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, www. primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Comunitate/Social/Ajutor de încălzire sau accesând direct link-ul: https:// primariaclujnapoca.ro/social/ ajutor-de-incalzire/

De asemenea, informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la următoarele date de contact:

Distribuie:

Postaţi un comentariu