Primăria Clujului și firma care s-a oferit să realizeze noul PUG al municipiului par să fi îngropat securea războiului. În scandal a intervenit și CNSC

Foto: Dan Bodea

În luna septembrie a anului trecut, primăria municipiului Cluj-Napoca a organizat procedura de atribuire, prin licitație deschisa online, fără etapă finală de licitație electronică, a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Reactualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, prin publicarea în SEAP a anunțului de participare. Criteriul de atribuire al contractului a fost stabilit ca fiind ”cel mai bun raport calitate-preț”, iar valoarea estimată a contractului era de 2,5 milioane RON.

În luna noiembrie, a fost depusă oferta Asocierii Synergetics Corporation SRL – AV Transport Planing SRL și Panteia BV, unica de fapt interesată de licitația primăriei clujene.

La mijlocul lunii decembrie, primăria a solicitat acesteia clarificări privind DUAE (Document Unic de Achiziție European – un instrument care facilitează participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și reduce sarcinile administrative pentru autoritățile/entitățile contractante, un document obligatoriu a fi utilizat atât de către autoritățile contractante/entitățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, n.red.), iar răspunsul a fost formulat două zile mai târziu. Ulterior, în urma evaluării, oferta asocierii a fost declarată admisibilă, fiind clasată pe primul loc cu un punctaj total de 100 de puncte.

Primăvară cu probleme, ofertă respinsă

Problemele și tensiunile între cele două părți au început să apară în primăvară, odată cu verificarea uneia din principalele condiții pentru atribuirea contractului: experiența similară a asocierii în realizarea unor astfel de obiective.

Astfel, în data de 2 martie, primăria a solicitat firmei ofertante transmiterea ”declarației privind comportamentul de plată a obligațiilor privind taxele” actualizată pentru societatea Panteia BV, precum și prezentarea modalității prin care consideră îndeplinită cerința privind experiența similară. Răspunsul complet al asocierii a fost transmis în 10.03.2020, în care se regăseau contractele pentru elaborarea PUZ Parc Herăstrău și PUZ Parc Carol I (pentru Synergetics Corporation SRL), Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Lot I Poli de Creștere Brașov și Constanța (pentru AV Transport Planing SRL și Panteia BV), care arătau că asocierea îndeplinește prin cumul cerința privind experiența similară, cu privire la îndeplinirea cerințelor privind obligațiile privind plata plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Doar că, surpriză, într-o notă internă trimisă Direcției Tehnice din cadrul Serviciului Achiziții Publice din cadrul primăriei Cluj-Napoca în data de 2.04.2020, Daniel Pop, arhitectul-șef al municipiului, îndemna comisia de evaluare să respingă oferta primită:

Analizând documentele depuse de ofertant, considerăm că asocierea de firme SC Synergetics Corporation SRL, AV Transport Planning SRL și Panteia BV nu dovedește că are experiența necesară pentru a putea susține un proiect de complexitatea celui pentru care au prezentat oferta – Reactualizare PUG al municipiului Cluj-Napoca.

Astfel, la punctul 1. se prezintă Contractul nr. 587/2017 p:rivind elaborare studiu ,Diagnostic urban … în vederea lansării unui program de regenerare urbana”. Acest studiu are valoarea unui studiu de :fundamentare și nu a unei documentații de urbanism, neputând fi prezentat ca un serviciu de tipul specificat, ca serviciu similar celor prevăzute în caietul de sarcini.

La punctul 2 se prezintă elaborarea P.U.Z. ,Parc Herăstrau”. Considerăm că această documentație este departe de a avea nivelul de complexitate necesar pentru a pentru a putea fi considerat serviciu similar celor prevăzute în caietul de sarcini. La fel, consideram ca PUZ ,Parc Carol 1″ nu este o lucrare suficient de complexă pentru a putea fi luată în considerare ca un serviciu de tipul specificat.

La punctul 4 se prezintă ,Planul de mobilitate urbana durabilă al municipiului Pitești”. Nici această documentație nu poate fi considerată a avea nivelul de complexitate necesar pentru a putea fi asimilată ca serviciu similar celor prevazute în caietul de sarcini, circulația fiind doar un capitol din documentația de urbanism pe care intenționăm să o întocmim. Același lucru obiectăm referitor la Planurile de mobilitate pentru transportul urban prezentate la punctul 5.

În aceasta situație propunem respingerea ofertei.”

Comisia de evaluare a ofertei ține cont de recomandările arhitectului-șef al municipiului și în 16.04.2020 trimite o adresă către Synergetics Corporation SRL prin care se comunică că acele contracte pentru elaborarea PUZ Parc Herăstrău și PUZ Parc Carol I nu pot fi luate în calcul ca și experiență similară și că autoritatea contractantă a anulat procedura de atribuire: ”Comisia de evaluare a declarat oferta d-voastră inaceptabilă deoarece răspunsul la clarificări nu este concludent, iar oferta a fost respinsă. Motivele care au stat la baza aceste decizii: nu îndepliniți (nu faceți dovada îndeplinirii) criteriul de calificare privind experiența similară.”

CNSC a obligat primăria la reevaluarea ofertei

Asocierea a contestat, în 22.04.2020, decizia primăriei Cluj-Napoca și a solicitat Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC):

”-dispunerea anulării comunicării rezultatului procedurii de atribuire, precum și anularea deciziei autorității contractante de anulare a procedurii.

-să dispună obligarea autorității contractante să reia procedura din etapa de verificare a documentelor suport/dovezilor pentru demonstrarea informațiilor din DUAE ale ofertei clasate pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire și să reevalueze oferta asocierii cu privire la îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și/sau profesională – executarea de servicii de tipul specificat, prin acceptareacă documentele justificative prezentate sunt concludente și următoarele contracte fac dovada experienței similare: contracte pentru elaborarea PUZ Parc Herăstrău și PUZ Parc Carol I (pentru Synergetics Corporation SRL), Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Lot I Poli de Creștere Brașov și Constanța (pentru AV Transport Planing SRL și Panteia BV), și, prin urmare, asocierea îndeplinește prin cumul cerința privind experiența similară, cu privire la îndeplinirea cerințelor privind obligațiile privind plata plata impozitelor, taxelorsau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

-să țină cont de cele dispuse, să decidă că oferta noatră este admisibilă și să desemneze oferta asocierii ca ofertă câștigătoare.”

Prin decizia nr.1081/C5/757/29.06.2020, CNSC a admis în parte contestația asocierii și ”obligă autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei să continue procedura de atribuire prin reevaluarea ofertei depusă de Synergetics Corporation SRL, cu respectarea documentației de atribuire, a legislației incidente și a celor reținute în motivare.

Respinge, ca lipsit de obiect, capătul de cerere privind acceptarea certificatului privind taxele și impozitele. Respinge capătul de cerere privind atribuirea contractului către contestatoare, pentru considerentele expuse în motivare.

Împotriva acestei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.”

Acuzații de rea-voință și incompetență

”Ne-a bucurat decizia Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) care confirmă că respingerea ofertei noastre nu are o bază reală. Respingerea ofertei noastre a fost incorectă și s-a bazat cel mai probabil, din nefericire, pe transmiterea unor note interne emise de arhitectul șef al orașului, Daniel Pop. Însă motivațiile aduse în notele menționate nu respectă nici specificațiile din caietul de sarcini din documentația de atribuire, nici legislația în vigoare în domeniul urbanismului.

Am considerat că nu poate fi decât rea-voință, însă nu excludem nici posibilitatea ca, cel care ar fi trebui să cunoască cel mai bine legislația în domeniu, arhitectul șef, să nu aibă nici cunoștințele necesare să evalueze în mod corect oferta. Altfel nu ne explicăm pe ce și-a bazat arhitectul șef argumentele de respingere, în ciuda tuturor documentelor justificative incluse în oferta noastră și a îndeplinirii clare a condițiilor.

Într-o astfel de procedură este normal ca ceilalți membri ai comisiei de evaluare să ia drept corecte recomandările celui care ar trebui să aibă expertiză în domeniu și să aibă încredere în justificările prezentate de acesta. Însă, acele note interne arată nu numai că arhitectul șef nu a evaluat corect și complet oferta noastră, dar nu a ținut cont nici măcar de cerințele și nevoile autorității contractante, expuse în caietul de sarcini și care respectă legislația în domeniu. Poate fi considerat un gest de rea voință nu doar față de noi, dar și față de autoritatea contractantă, care este până la urmă Primaria Cluj-Napoca.

Avem convingerea că această situație este depășită, iar acum autoritatea contractantă poate evalua în mod corect oferta noastră și va atribui contractul. Municipiului Cluj-Napoca este probabil cel mai dinamic oraș din România și respectăm viziunea pe care domnul primar Emil Boc o are pentru acest oraș. Consorțiul de companii din România și Țările de Jos, pe care-l reprezentăm, are o experiență considerabilă și dovedită în realizarea de proiecte în domeniul planificării urbane și suntem convinși că putem contribui la concretizarea acestei viziuni cu soluții moderne, la standarde internaționale.”, a declarat pentru Transilvania Reporter, Adrian Ilie,managing consultant la Synergetics Corporation SRL.

E simplu să acuzi pe cineva”

Arhitectul-șef al municipiului Cluj-Napoca, n-a părut foarte deranjat de acuzațiile care i s-au adus, ba, mai mult, a afirmat că există toate șansele ca acest conflict să fie stins și primăria să atribuie în cele din urmă contractul pentru realizarea noului PUG al orașului.

”Sigur că e foarte simplu să acuzi pe cineva. Au fost și supărați dacă nu le-am atribuit contractul, mi se pare normal.

Nu am formulat plângere împotriva deciziei CNSC, am mai cerut însă câteva clarificări privind contractele pe care asocierea le-a depus la dosar, după care decidem. Până la urmă, nu a fost vorba despre cele două PUZ-uri invocate, ci despre experiența similară privind valorile contractului, puteau să facă aceste PUZ-uri oriunde. Nu a fost vorba punctual despre acele PUZ-uri. Desigur că sunt șanse să fie încheiat acest contract, însă nu ne putem exprima până nu ne trimit acele clarificări solicitate în urmă cu câteva zile, pentru a lămuri acel aspect cu experiența similară anterioară.”, ne-a declarat Daniel Pop, arhitectul-șef al municipiului Cluj-Napoca.

Adevărul e, ca de obicei, undeva la mijloc

Specialiștii consultați de Transilvania Reporter în acest caz ne-au declarat că vina pentru situația în care s-a ajuns aparține ambelor părți.

”Adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc, în sensul în care, parcurgând caietul de sarcini, s-a solicitat ca firma care va face PUG-ul să aibă o experiență similară, adică să fi făcut PUG-uri de municipiu sau orașe, adică oarecum identic cu obiectul achiziției, sau PUZ-uri pentru municipii. Cu PUZ-urile, treaba e un pic mai trasă de coadă din punctul meu de vedere, pentru că dacă știi să faci un PUZ, nu înseamnă neapărat că știi să faci un PUG, că atunci îți vine cineva care a făcut trei PUZ-uri în Florești și spune că el poate să facă și PUG-ul municipiului Cluj-Napoca.

Din ce am văzut, ei nici măcar un PUZ nu au putut să-l prezinte ca și finalizat, ci doar studiile de fundamentare pe care le-au făcut pentru PUZ, ceea ce înseamnă că, într-o logică simplă, eu, ca primărie, am cerut să ai un PUG sau un PUZ, ori tu, ca și ofertant, n-ai putut să vii nici cu una nici cu alta, ci ai venit cu o parte dintr-un PUZ.

În același timp, însă, nici primăria nu a definit foarte bine asta în caietul de sarcini. Cred că o firmă care să facă PUG-ul municipiului Cluj-Napoca trebuie să aibă în portofoliu un PUZ sau un PUG avizat, altfel ajungem în tot felul de situații care nu sunt de dorit.”, ne-a declarat sursa citată.

Distribuie:

Postaţi un comentariu