Ioan Aurel Pop, rectorul UBB a fost ales președinte al CNATDCU, autoritatea care validează cele mai importante titluri universitare și doctorale

Academicianul Ioan Aurel Pop / Foto: Dan Bodea

Rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, academicianul Ioan Aurel Pop, a fost ales vineri, preşedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Ședința Consiliului General al CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare) a avut loc în cursul dimineții. În urma întrunirii membrilor CNATDCU, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop a fost ales preşedintele acestui organism consultativ la nivel naţional. Până în prezent, rectorul UBB a ocupat funcţia de vicepreşedinte CNATDCU.

Propunerea a venit din partea Academiei Române și a fost votată, în unanimitate, de către membrii Consiliului General al CNATDCU. Din acest Consiliu fac parte reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Sibiu, Ploieşti şi Tîrgu Mureş, precum şi de la Academia Română. Lista membrilor poate fi consultată aici.

„Alegerea mea în funcția de președinte al CNATDCU reprezintă o continuare a asumării unor responsabilități în spațiul public. Întreaga mea activitate profesională, fie că am predat istorie unor minți tinere, fie că am condus cea mai mare universitate din România, s-a bazat pe asumarea deplină a rolului pe care l-am avut. Am încercat să mă pun, cu onoare și demnitate, în slujba oamenilor” a declarat rectorul UBB.

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, alcătuit pe criterii de prestigiu profesional şi moral din cadre didactice universitare şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific II, ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Atribuțiile CNATDCU:

 • numeşte comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011;
 • evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, denumite în continuare CS I, CS II, IDT I şi IDT II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • evaluează calitatea resurselor umane din şcolile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, împreună cu alte instituţii abilitate, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
 • propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
 • participă la evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor, conform art. 193 din Legea nr. 1/2011;
 • verifică, la solicitarea MECTS sau din proprie iniţiativă, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011;
 • prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011;
 • propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I.
 •  propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;
 • propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011;
 • evaluează propunerile privitoare la acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;
 • propune recunoaşterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în străinătate, conform reglementărilor în vigoare

Întregul regulament de organizare și funcționare al consiliului poate fi consultat aici. 

Postaţi un comentariu