Consiliul Județean Cluj a adoptat noile regulamente de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele

Lacul Tarnița | Foto: Cristina Beligăr

La sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean Cluj a adoptat noile regulamente de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și măsurile necesare pentru punerea acestora în executare

”Având în vedere competențele atribuite Consiliului Județean ca urmare a faptului că cele două lacuri nu mai au calitatea de căi navigabile interioare ale României, este necesară aprobarea unor măsuri prin care să se asigure:

– protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj;

– evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi.

desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agreement;

– protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni”, se arată în hotărârea adoptată de CJ Cluj.

REGULAMENT DE NAVIGAŢIE PE LACUL TARNIȚA

Art 1. (1) Prezentul regulament s-a adoptat în temeiul atribuțiilor conferite Consiliului Județean Cluj de prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, lacul Tarnița a fost exclus din categoria căilor navigabile interioare ale României.

(2) Regulamentul conține un sistem unitar de norme care reglementează navigația ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populaţiei, precum și supravegherea și controlul acesteia.

(3) Regulamentul nu exonerează conducătorii ambarcațiunilor de respectarea regulilor speciale de navigaţie stabilite de autorităţile competente.

Art 2. (1) Lacul Tarnița reprezintă o zonă naturală protejată de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/15.11.1994.

(2) Lacul este situat pe valea Someșului Cald, într-o zonă puternic împădurită, la altitudini cuprinse între 500-1000 m și este delimitat după cum urmează:

 1. a) la nord, versanții cu orientare sudică care se desprind din culmile ce separă văile Agârbiciu de valea Râșca, respectiv valea Râșca de valea Somesu Cald.
 2. b) la est un aliniament N-S în dreptul barajului Tarnița.
 3. c) la sud, versanții cu orientare nordică care se desprind din culmea ce separa valea Somesu Cald de valea Somesu Rece.
 4. d) la vest, un aliniament N-S care include primul cot al Somesului Cald, amonte de coada lacului Tarnița.

(3) Amplasamentul lacului se regăsește pe planșa care constituie anexa 1 la prezentul regulament.

Art 3. (1) Pe malul lacului se găsesc 8 enclave de fâneață denumite plaje, locuri folosite pentru agrement pe timp de vară. Dintre acestea, mai importante și mai des folosite sunt 5 plaje, după cum urmează:

 1. a) Plaja I – situată pe malul stâng către izvor, are o lungime de aproximativ 700m unde sunt construite cabane de vacanță și vile cu acces direct la lac.
 2. b) Plaja II – situată pe malul stâng al lacului spre izvor, în lungime de aproximativ 500m cu constructii (vile,cabane) cu acces direct la lac.
 3. c) Plaja III – situată pe malul stâng spre izvor aproape de capătul lacului, având o lungime de aproximativ 350 m cu construcții (vile, cabane) cu acces direct la lac.
 4. d) Plaja IV – situată la coada lacului pe malul drept spre izvor cu o lungime aproximativă de 400 m, având o suprafată mai mare pentru plajă și înot decât pentru activități de agrement nautic.
 5. e) Plaja V – situată aproape de baraj pe malul drept spre izvor, cu o lungime de aproximativ 150m, este destinată înotului și lansării la apă a ambarcațiunilor.

(2) Amplasamentul plajelor menționate la alin. 1 se regăsește pe planșa care constituie anexa 2 la prezentul regulament.

Art. 4 (1) Prin prezentul regulament, pe lacul Tarnița se stabilesc 3 zone de reglementare, după cum urmează:

ZONA I – care cuprinde zona situata in imediata apropiere a barajului la mai putin de 200 m pe toata latimea lacului;

ZONA II – care cuprinde zona plajelor I,II,III,IV si V la o distanta de 50 m de la mal spre interiorul lacului;

ZONA III – care cuprinde toate celelalte enclave si aductiuni, inclusiv coada lacului.

Art. 5. (1) Pentru protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj, se interzice accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități, în ZONA I.

(2) Interdicția se instituie conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, întrucât la 100 m amonte de baraj, pe malul stâng al Acumulării Tarnița, este amplasat turnul deținut de Compania de Apă Someș SA., de captare a apei brute în vederea tratării.

Art. 6. (1) Pentru desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement, se interzice navigarea în ZONA II.

(2) Singura activitate permisă în Zona II o constituie plecarea/acostarea ambarcațiunilor de la/la ponton sau direct de la/la mal în zona plajelor (zona II), însă aceasta se va face cu viteză redusă, pentru a nu pune în pericol integritatea persoanelor aflate în apă și pentru a nu produce valuri ce pot afecta celelalte ambarcațiuni și pontoane de la mal.

Art. 7. Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea.

Art. 8 (1) Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale.

(2) Încălcarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție prevăzută de art. 52 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 96, alin. (1), pct. 21 din același act normativ cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Art. 9. (1) Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.

(2) Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.

Art. 10 (1) Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.

Art 11. Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:

 1. a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident.
 2. b) Navigația se va desfășura în așa fel încât malul cel mai apropiat al lacului să se afle pe partea dreaptă, în sensul de deplasare al ambarcațiunii.
 3. c) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.
 4. d) Navigația a două ambarcațiuni motorizate în același sens se va face respectând o distanță de minim 250 m între acestea.
 5. e) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.

Art 12. (1). În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

(2) Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

Art 13. (1) Concursurile nautice şi alte manifestări care pot afecta siguranţa sau buna desfăşurare a navigaţiei se vor organiza numai cu avizul autorității navale competente și al administratorului lacului, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării siguranței navigatiei și protecției persoanelor.

(2) Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

Art 14. (1) Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă.

(2) Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident.

(3) Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și viteze corespunzatoare evitarii oricărui pericol.

Art. 15. (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor de orice fel și desfășurarea oricărei activități în ZONA I,

navigarea ambarcațiunilor de orice fel în ZONA II, cu excepția plecării / acostării ambarcațiunilor,

încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 9,

plecarea / acostarea ambarcațiunilor de la / la ponton sau direct la mal în zona plajelor (zona II) fără a reduce viteza,

navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,

încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 11.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. a) – c) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. d) – f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

Art. 16. (1) Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Cluj – Biroul Arii Protejate.

Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire.

Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal.

Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

REGULAMENT DE NAVIGAŢIE PE LACUL FÂNTÂNELE

Art 1. (1) Prezentul regulament s-a adoptat în temeiul atribuțiilor conferite Consiliului Județean Cluj de prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, lacul Fântânele a fost exclus din categoria căilor navigabile interioare ale României.

(2) Regulamentul conține un sistem unitar de norme care reglementează navigația ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populaţiei, precum și supravegherea și controlul acesteia.

(3) Regulamentul nu exonerează conducătorii ambarcațiunilor de respectarea regulilor speciale de navigaţie stabilite de autorităţile competente.

Art 2. (1) Lacul Fântânele reprezintă o zonă naturală protejată de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/15.11.1994.

(2) Lacul Fântânele face parte din Parcul Național Munții Apuseni, având o suprafață de 815 ha, la o altitudine de 991 m (nivelul normal de retenție) și este delimitat după cum urmează:

 1. a) la nord, de culmea care desparte bazinul Someșului Cald de bazinul Crișului Repede,
 2. b) la est un aliniament N-S în dreptul barajului Fântânele.
 3. c) la sud, limita urmează neregularitățile reliefului, incluzând afluienții de dreapta ai lacului, de la izvoare la vărsare.
 4. d) la vest, un aliniament N-S care include localitatea Smida în interiorul zonei protejate.

(3) Amplasamentul lacului se regăsește pe planșa care constituie anexa la prezentul regulament.

Art. 3 (1) Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Fântânele a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale.

(2) Încălcarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție prevăzută de art. 52 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 96, alin. (1), pct. 21 din același act normativ cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Art. 4. (1) Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.

(2) Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.

Art. 5. Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea.

Art. 6 (1) Pe suprafața lacului Fântânele este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.

Art 7. Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:

 1. a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Fântânele, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident.
 2. b) Navigația se va desfășura în așa fel încât malul cel mai apropiat al lacului să se afle pe partea dreaptă, în sensul de deplasare al ambarcațiunii.
 3. c) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.
 4. d) Navigația a două ambarcațiuni motorizate în același sens se va face respectând o distanță de minim 250 m între acestea.
 5. e) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.

Art 8. (1). În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

(2) Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

Art 9. (1) Concursurile nautice şi alte manifestări care pot afecta siguranţa sau buna desfăşurare a navigaţiei se vor organiza numai cu avizul autorității navale competente și al administratorului lacului, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării siguranței navigatiei și protecției persoanelor.

(2) Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

Art 10. (1) Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă.

(2) Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident.

(3) Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și viteze corespunzatoare evitarii oricărui pericol.

Art. 11. (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 4,

navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,

încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 7.

(2) Contravenția prevăzută la alin. 1, lit. a) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

Art. 12. (1) Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Cluj – Biroul Arii Protejate.

Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire.

Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal.

Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu