Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” selectează director executiv

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ ZALĂU „, organizează concurs în zilele de 22 şi 24 februarie 2016, orele 9, 00, la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” Clădirea Transilvaniei, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 4-6, în vederea ocupării funcţiei vacante de director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău ”
La concursul organizat pentru ocuparea postului de director executiv poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specific prevăzute in procedura de organizare a concursului.

Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
Pentru a putea ocupa funcţia de director executiv al asociaţiei, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
•Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
•Să cunoască o limbă de circulaţie internaţională;
•Să aibă experienţă în domeniile: planificării strategice / politicilor publice / dezvoltare şi implementare de proiecte / al gestionării serviciilor de utilităţi publice/management reprezentativ în domeniul privat, de minim 5 ani.
Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului de director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Zalău sunt studii superioare stabilite în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.

Dosarele de înscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3, camera 30, în termen de 20 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.
Concursul constă, în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor -va avea loc în data de 15 februarie 2016 ;
b) analiza proiectelor de management -va avea loc în data de 22 februarie 2016
c) susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului si a probei de limba straina, – va avea loc în 24 februarie 2016 , ora 9.00.
Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului, bibliografia şi actele necesare pentru înscriere la concurs, sunt afişate la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară”Zona Metropolitană Zalău „Clădirea Transilvaniei, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 4-6 şi la sediul Primăriei Municipiului Zalău Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3, camera 30,

Preşedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Zona Metropolitana Zalau”
ing.Radu Mihai Nistorescu

Postaţi un comentariu