Cluj Arena mai aproape de a trece gratuit la municipiu

Cluj Arena / Foto: Dan Bodea
eepurl.com

Consilierii judeţeni au votat astăzi fără nici un fel de discuţie trecerea Cluj Arena din proprietatea privată a judeţului în cea publică, făcând astfel încă un pas către preluarea stadionului de către municipiu. Aceasta la doar câteva zile după ce şi Consiliul Local Cluj-Napoca şi-a exprimat acordul pentru solicitarea de trecere în proprietatea sa a imobilului.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 270/2011 a fost aprobată asocierea între Județul Cluj și Societatea Comercială Cluj Arena S.A., respectiv încheierea unui contract de asociere în participațiune. Județul Cluj a adus ca aport în asociere folosinţa imobilului (stadion), iar asociatul administrator S.C. Cluj Arena S.A. exploatează imobilul în scopul realizării de profit pentru ambii asociaţiUlterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 73/2016 s-a constatat calitatea de acţionar unic a Judeţului Cluj la Societatea „CLUJ ARENA” S.A., ca urmare a desfiinţării Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj şi a preluării de către Judeţul Cluj a drepturilor şi obligaţiilor acesteia.

Prin Decizia nr. 55/24.11.2014 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj, s-a reţinut că în perioada 2011-2014, nu au fost calculate, declarate, înregistrate şi virate: taxa pe clădiri datorată pentru clădirile primite în administrare aparţinând domeniului privat al Judeţului Cluj, fiind diminuate astfel obligaţiile către bugetul local cu suma de 5.659.216 lei, din care 4.249.291 lei taxă pe clădiri şi 1.409.925 lei reprezentând majorări de întârziere aferente şi taxa datorată pentru terenurile primite în administrare aparţinând domeniului privat al Judeţului Cluj, fiind diminuate astfel obligaţiile către bugetul local cu suma de 148.439 lei, din care 111.773 lei – reprezintă taxă pe teren şi 36.666 lei reprezintă majorări de întârziere aferente.

Decizia a fost contestată de către S.C. Cluj Arena S.A. dar în urmă cu circa un an instanţa de fond a respins cererea, soluţia fiind irevocabilă.

„Analizând datele economice ale societăţii în perioada 2011 – 2015, rezultată din situațiile financiare aprobate prin hotărâri de consiliu județean și luându-se în calcul efectiv veniturile și cheltuielile rezultate din funcționarea societății, se constată că societatea a obţinut pierderi şi nu poate suporta cheltuielile de funcţionare din veniturile realizate. În aceste condiţii nu mai este respectat scopul pentru care Judeţul Cluj s-a asociat cu Cluj Arena SA, respectiv realizarea de profit pentru ambii asociaţi, motiv pentru care considerăm necesară încetarea contractului de asociere şi administrarea acestui imobil prin intermediul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj. Conform prevederilor art. 24 din Contractul de asociere în participaţiune „În cazul în care asociaţia nu desfăşoară o activitate rentabilă, rezultatele economice fiind nesatisfăcătoare, părţile contractante pot hotărî încetarea asocierii înainte de expirarea duratei acesteia” se arată în referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Aleşii judeţeni au votat pentru acest proiect care prevede următoarele:

„Se aprobă încetarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Judeţul Cluj şi Societatea Cluj Arena SA în vederea exploatării imobilului CLUJ ARENA situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, cu data de 31.10.2016.

Art. 2 Până la data menţionată la articolul 1, se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj să efectueze demersurile necesare pentru administrarea imobilului de către aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, demersuri constând (dar fără a se limita) în :

a) Iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, prin înfiinţarea unei structuri de administrare a Stadionului;

b) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de personal contractual în serviciul nou înfiinţat;

c) asigurarea serviciilor de pază a imobilului;

d) Încheierea între Judeţul Cluj şi Societatea Cluj Arena SA a acordului de încetare a contractului de asociere;

e) Încheierea între Judeţul Cluj şi Societatea Cluj Arena SA a procesului – verbal de predare primire a bunului adus în asociere.

f) Subrogarea Judeţului Cluj în drepturile şi obligaţiile asumate de Societatea Cluj Arena SA care decurg din contractele încheiate pentru administrarea imobilului, urmând ca, în măsura în care nu se va putea determina încetarea acestora, să fie continuate până la expirarea duratei contractuale.

Art. 3. Se aprobă trecerea imobilului Cluj Arena din proprietatea privată în proprietatea publică a Județului Cluj la data de 1.11.2016″.

Postaţi un comentariu